Obchodní podmínky pro účast vystavovatelů na akci Future Mind Fest

Pořadatel: CZECH VR AGENCY, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, IČ: 055 75 958, zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266180

I. Podmínky účasti, platební podmínky:

 1. Podmínkou účasti je doručení řádně vyplněné a podepsané Přihlášky včetně podepsaných obchodních podmínek pořadateli, která se pokládá za návrh na uzavření smlouvy mezi vystavovatelem a pořadatelem. Pořadatel samostatně rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy v podobě přihlášky k účasti vystavovatele na akci Future Mind Fest. Případné zamítnutí může být učiněno i bez udání důvodu. Smluvní vztah vzniká písemným potvrzením přijetí přihlášky vystavovatele, zaslaným pořadatelem elektronickou cestou na kontaktní email vystavovatele uvedený v závazné přihlášce.
 2. Podpisem přihlášky a obchodních podmínek vystavovatel potvrzuje, že byl obeznámen s obchodními podmínkami pro účast na Future Mind Festu a zavazuje se je dodržovat.
 3. Po přijetí přihlášky pořadatel zašle vystavovateli zálohovou fakturu za pronájem výstavní plochy. Vystavovatel je povinen mít nejpozději den před zahájením Future Mind Festu uhrazený poplatek za pronájem výstavní plochy způsobem uvedeným na faktuře. V případě, že tomu tak nebude ani den před zahájením akce Future Mind Festu, jedná se o porušení smluvních podmínek a pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy s nárokem na úhradu smluvní pokuty ve výši poplatku za pronájem výstavní plochy, která je splatná dnem odstoupení od smlouvy pořadatelem.
 4. Vystavovatel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy ČR vztahující se k duševnímu vlastnictví. V případě porušení ustanovení upravujících vlastnická práva či práva duševního vlastnictví si pořadatel vyhrazuje právo na vyloučení vystavovatele z účasti na Future Mind Festu bez práva na navrácení již uhrazených poplatků.

II. Pronájem výstavní plochy:

 1. Výše poplatku za pronájem výstavní plochy je uvedena v závazné přihlášce. Nárok na slevu ze standardní ceny pro vystavovatele je vystavovatel povinen prokázat zároveň s odesláním přihlášky.
 2. Cena za pronájem výstavní plochy zahrnuje:
  • základní osvětlení pronajatých ploch po dobu pronájmu
  • základní orientační značení prostor
  • základní údržbu pronajatých prostor
  • využití stálého el. rozvodu v pronajatých prostorách do příkonu 3Kw
 3. Vystavovatel uznává právo pořadatele změnit polohu a velikost pronajímané plochy, pokud je to nezbytně nutné.
 4. V případě, že vystavovatel nezaujme své místo na Future Mind Fest do domluveného termínu, pořadatel je oprávněn výstavní plochu nabídnout jinému vystavovateli či využít jinak bez práva původního vystavovatele na vrácení uhrazeného poplatku za pronájem výstavní plochy.
 5. Pořadatel je povinen přenechat vystavovateli prostor do užívání vyklizený a čistý. Vystavovatel je povinen předat pořadateli prodejní místo ve stavu v jakém mu bylo přenecháno do užívání nejpozději do dvou dnů po ukončení Future Mind Festu.
 6. Vystavovatel je oprávněn propagovat své exponáty (výrobky) a služby pouze na své výstavní ploše. Umísťování jakýchkoliv reklamních a propagačních materiálů mimo výstavní plochu musí být předem odsouhlaseno pořadatelem.
 7. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice a je povinen dodržovat pořádek.
 8. Vystavovatel se zavazuje odstínit svůj HW od ostatních zařízení tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení. Jedná se zejména o IR spektrum.

III. Předpisy a sankce pro užívání výstavní plochy

 1. Vystavovatel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy České republiky, technické normy, bezpečnostní a protipožární předpisy a je povinen přijímat účinná opatření k předcházení škodám.
 2. Vystavovatel odpovídá za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy nebo platných předpisů a za škody způsobené v rámci své činnosti na Future Mind Festu v rozsahu dle platné právní úpravy a je povinen vzniklou škodu pořadateli na jeho výzvu uhradit.
 3. Likvidace před koncem výstavy je pokutována 10 000Kč se splatností 7 dnů.

IV. Práva a povinnosti stran

 1. Vystavovatel je oprávněn užívat výstavní plochu pouze ke smluvenému účelu. Jakoukoli další činnost, případně podnikatelské aktivity je povinen před zahájením akce Future Mind Fest dohodnout s pořadatelem.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo schválení každého dalšího vystavovatele (spoluvystavovatele) v rámci již jednou pronajaté výstavní plochy. V případě tohoto porušení si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit vystavovatele z jakékoliv účasti na Future Mind Festu, a to bez práva na vrácení uhrazeného poplatku za pronájem výstavní plochy.
 3. Pořadatel neodpovídá vystavovateli ani spoluvystavovateli za případné poškození, zničení, či ztrátu exponátů, materiálu, mobiliáře či jiného majetku vystavovatele a majetku jemu svěřenému. Vystavovatel odpovídá za veškeré škody, které způsobí.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat vystavovatele z akce Future Mind Fest a odstoupit od smlouvy bez možnosti vrácení poplatku za pronájem vystavovateli v případě závažného či opakovaného porušení obchodních podmínek.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie či jiné záznamy obrazu a zvuku, na nichž je zachycen vystavovatel, jeho autorská díla, přímo či nepřímo jeho výstavní plocha a jiné statky chráněné autorským zákonem, zejména za účelem propagace dalších akcí pořadatele, či propagace samotného vystavovatele. Touto smlouvou vystavovatel souhlasí s použitím výše uvedeného.
 6. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných událostí nebude moci uskutečnit akci Future Mind Fest anebo její část, uvědomí o tom ihned vystavovatele. Veškeré závazky pořadatele jsou tímto uvědoměním rušeny. Vystavovatel má nárok na úplné anebo částečné vrácení uhrazeného poplatku za pronájem výstavní plochy.
 7. Případné reklamace na služby pořadatele je nutno provádět ihned.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Vystavovatel má právo odstoupit od smlouvy s pořadatelem, a to písemnou formou ze zákonem stanovených důvodů anebo důvodů stanovených těmito obchodními podmínkami.
 2. Pořadatel má právo odstoupit od smlouvy s vystavovatelem, a to ze zákonem stanovených důvodů anebo důvodů stanovených těmito obchodními podmínkami. Pořadatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že chováním vystavovatele je ohroženo zdraví lidí nebo hrozí či již vzniklo vážné poškození prostor konání Future Mind Festu. Pořadatel má v takovém případě právo na zaplacení celého poplatku za pronájem výstavní plochy a náhrady vzniklé škody.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti vystavovatele na akci Future Mind Fest.
 2. Veškeré požadavky, změny či žádosti o udělení výjimky je vystavovatel povinen písemně zaslat pořadateli.

Cookie

Na tomto webu používáme cookies